سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سارا صبر آموز – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران دفتر بازار برق -کارشناسی مهندسی برق قدرت و کارشناسی – ارشد مهندسی سیستمهای انرژی

چکیده:
مقاله حاضر با ارائه روشی مناسب به بهینهسازیDG ها در شبکههای توزیع پرداخته به نحویکه تلفات انرژی الکتریکی و انتشار گازهای آلاینده -در قالب تابع هدفی چندمنظوره از جنس هزینه- به حداقل محدود گردد. بر این اساس در یک شبکه توزیع ۳۳ شینه، در حضور بارهای وابسته به ولتاژ و متغیر با زمان و ضمن رعایت تمامی قیود، اندازه و مکان مناسبDGها تعیین گردیده است. ابزار بهینهسازی بکار رفته الگوریتم قدرتمند ترکیبی ژنتیکGA و ازدحام ذراتPSO به نامHGAPSO میباشد که ضمن برخورداری از مزیت فضای جستجوی گسترده الگوریتم ژنتیک، از سرعت بالای الگوریتم PSO نیز بهرهمند است. شایان ذکر است دقت بسیار بالای الگوریتم بهینهسازی از طریق آزمون بهینهسازی تابع peaks متلب مورد تأیید قرار گرفت. همچنین صحت و دقت برنامه پخش بار نوشته شده در محیط متلب، توسط نرم افزارDigSILENT بررسی و تأیید گردید. نکته حائز اهمیت دیگر نحوه مدلسازی بارها در این مقاله است، بگونهای که با هدف کمینه نمودن تلفات انرژی ، بارها بصورت متغیر با زمان و در سه نوع صنعتی، تجاری و خانگی مدل شدهاند. در نهایت برنامه نوشته شده در محیطMATLABدر قالب سناریوهای مختلف روی شبکه نمونه پیادهسازی شده و نتایج به کمک ۴ شاخص معین مورد ارزیابی قرار گرفته است