سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین فدایی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
روح اله طبایی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
رضا روستاآزاد – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اثر تزریق گاز و اعمال جریان معکوس بر ازدیاد تراوش در میکروفیلتراسیون سوسپانسیون مخمر با استفاده از غشاء سرامیکی لوله ای بررسی شد. نتایج به دست آمده نش ان م ی دهد بازدهی روشهای مذکور به م یزان قابل توجهی تحت تاثیر اندازه حفره های غشا ء و غلظت سوسپانسیون قرار دارد . جهت بررس ی ا ین تاث یر، اندازه حفره های غشا در دو سطح ۰,۲ و ۱ م یکرومتر و غلظت سوسپانسیون در دو سطح ۵ و ۲۵ گرم بر لیتر مورد مطالعه قرار گرفت . در فیلتراس یون سوسپانسیون ٢٥ گرم بر لیتر با استفاده از غشاء ٠,٢ میکرومتر افزایش فلاکس تا حد ٥ برابر در اثر تزریق گاز مشاهده شد . در هم ین غلظت و با غشاء ١ میکرومتر افزایشی به میزان ٣ برابر در اعمال جر یان معکوس حاصل شد.داده های تجربی نشان می دهند که در غشاء با اندازه حفر ههای کوچکتر و سوسپانسیون با غلظت بالاتر روش تزریق گاز در افزایش نرخ تراوش مؤثرتر می باشد. این در حال یست که در غشاء با اندازه حفره های بزرگتر بازدهی اعمال جریان معکوس بیشتر است.