سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود فرزانه – استادیار،دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
شهرام هاشمی مرزار – استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
مسعود درفشان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
علی فرخی – کارشناس ارشد مجتمع گاز پارس جنوبی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاه

چکیده:

با توجه به استفاده زیادی که از توربین های گازی صورت م یگیرد روند فزاینده در استفاده از این نوع مولدهای انرژی، تلاشهای بسیاری برای بهبود کارآیی آنها صورت گرفته است و هر چند که تکنیک های ابداع شده تنها موجب افزایش چند درصدی در بازده توربین گاز می شوند، هنگامی که بیاد داشته باشیم بازده نیروگاه توربین گازی بدون تکنیکهای اصلاحی در حدود ۳۰ درصد می باشد و نیز با توجه به استفاده زیاد از توربین های گازی، ارزشمند می باشند. تاثیر بسیار زیاد شرایط آب و هوایی بر روی عملکرد توربین گازی بخوبی نیز شناخته شده است. در شرایط آب و هوایی گرم که اغلب تابستان رخ میدهد، توان خروججی دوربین کاهش می یابد. اساس سرمایش هوای ورودی توربین م یتواند توان خروجی توربین را افزایش دهد و این امر بخاطر این است که هوای سردتر، چگالتر بوده و درنتیجه در این حالت دبی جرمی بیشتری وارد توربین می شود و در پی آن توان خروجی و بازدهی افزایش می یابد. در این مقاله سرمایش هوای ورودی به توربین گازی مجتمع پارس جنوبی بوسیله سیستم چیلر جذبی از نوع exhaust chiller بررسی شده است. با استفاده از این روش در بهترین حلت توان خروجی ۱۴ درصد و بطور متوسط ۷/۳درصد افزایش می یابد. دوره زمانی بازگشت سرمایه این پروژه حدود ۵/۵ سال برآورد می شود.