سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول خلیل زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه بیوت
سیدعباس شجاع الساداتی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه بیوت
علی بهرامی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه بیوت
نادر مقصودی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه بیوت

چکیده:

در این تحقیق، ژن اینترفرون -گامای انسانی تحت کنترل آغازگر فاژی ت – ٧ در باکتری اشریشیا کلی سویه( ۳BL21(DE با استفاده از محیط کشت شیمیای مشخص، که در آن گلوکز به عنوان تنها منبع کربن و انرژی و آمونیوم به عنوان تنها منبع نیتروژن می باشد، بیان شد . تاثیر افزودن اسیدهای آمینه به محیط کشت پس از القاء ، در میزان بازدهی ویژه و بهره دهی کلی محصول بررسی شد . افزودن چهار اسید امینه گلوتامیک اسید، آسپارتیک اسید، لیزین و فنیل آلانین به محیط کشت پس از القاء، بازدهی ویژه و بهره دهی کلی تولید اینترفرون-گامای انسانی به ترتیب بیش از دو و سه برابر افزایش می یابد.