سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
اعظم برهانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
حمیدرضا رودی – استادیار گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی
یحیی همزه – دانشیارگروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه تهران
داود آتون – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
لایهنشانی چندلایههای پلیالکترولیتی PEM1 ( با تکنیک لایهبهلایه ) LbL2 پتانسیل زیادی را برای اصلاح خواص الیاف سلولزی و بهبود کیفیت کاغذهای بستهبندی نشان داده است. در این تحقیق آزمایشات لایهنشانی روی الیاف بازیافتی OCC ≈۷/ در ۵ pH و دور همزن حدود rpm 757 با ۱۷ دقیقه زمان لایهنشانی، برای تشکیل یک تا هفت لایه متوالی بدون مرحله شستشوی بین لایه نشانی ها( انجام شد. افزایش جذب پلیمر نشاسته بر روی الیاف سلولزی با ارزیابی قابلیت پیوندپذیری بین الیاف با بررسی کیفیت سطح ژلاتینی شده الیاف با تصاویر ریزنگارهای الکترونی SEM و روند تغییرات شاخص ترکیدن کاغذ انجام شد. نتایج نشان داد تشکیل چندلایه نشاسته کاتیونی و نشاسته آنیونی تأثیر بسیار زیادی بر روی قابلیت پیوندپذیری بین الیاف دارد. ریزنگارهای الکترونی تهیه شده بیانگر افزایش سطح ژلاتینی شده الیاف در اثر افزایش جذب نشاسته کاتیونی است. نتایج حاصل از آزمون شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذ از حدود /g2.mkPa 1 به ۲/۵/g2.mkPa در لایه هفتم افزایش یافت.این نتایج بیانگر تأثیر قابل ملاحظه روش نانوساماندهی لایه به لایه در افزایش جذب پلیمر نشاسته بر روی الیاف سلولزی می باشد