سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی بیگ زاده عباسی – دکتری مکانیک _ موتورهای احتراق داخلی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان _ دانش
محمدحسین گودرزی خویگانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان _ دانشکده مهندسی سیرجان

چکیده:

امروزه کاهش مصرف سوخت و افزایش آرامش سرنـشینان خـ ودرو در کنـار کـاهش قیمـت و وزن ، دو هـدف عمـده خودرو سازان می باشد . در موتورهای احتراق داخلی، انفجار سوخت، نوسانات دورانی در سیستم انتقال قـدرت ایجـاد می کند . برای کاهش این نایکنواختی های سرعت دورانی و گشتاور، روشهای گوناگونی وجود دارد که درایـن تحقیــق عــلاوه بــر بررســی روشــهای متــداول و بیــان محــدودیتهای ایــن روشــها، ســامانه جدیــد چــرخ لنگــر دو ( به جای روش مرسوم چرخ لنگر یک پارچه پیشنهاد گردید ه و آزمایشات بـر روی ایـن طـرح ZMS/DFC جرمی ) توسط پژوهشگر در مرکز تحق یقات و توسعه کارخانه فولکس واگن آلمان غربی انجـام شـده اسـت . مـدل د ینـامیکی شبیه ADAMS کاملی از سامانه انتفال قدرت خودرو بمنظور بررسی صحت نتایج حاصل از آرمایش توسط نرم افزار سازی گردیده است . نتایج عملی و شبیه سازی پس از تطابق کامل با یکدیگر، اثر چشمگیر این سامانه را اثبات کـرده است