سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا ساریخانی – دانشجوی دکترای خاکشناسی دانشگاه تبریز
ناصر علی اصغر زاده – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز
فرح رحیمزاده خویی – استاد گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه تبریز
سیدابوالقاسم محمدی – دانشیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

سیب زمینی یکی از محصولات اصلی و اساسی می باشد که در هکتار مقدار ماده خشک و پروتئین بیشتری نسبت بهمحصولات غله ای تولید می کند . کشت گیاهان در طی سالیان متمادی و استفاده از ارقام پرمحصول یا کاشت گیاهان پرنیاز ( از قبیل سیب زمینی) باعث تخلیه شد ید پتاسیم از خاکهای زراعی شده است( جلالی و راول، ۱۳۷۸ ). برای حل این مشکل استفاده از روش های بیولوژیک و شیمیایی مطرح می باشد. قارچ های میکوریز در تمام خاکها حضور داشته و با ر یشه اکثر گیاهان رابطه همز یستی ا یجاد می کنند . در مورد جذب پتاسیم توسط قارچهای میکوریز و انتقال آن به گیاه گزارش های متفاوتی وجود دارد، به نظر می رسد که توانا یی قارچ همز یست در جذب پتاسیم علاوه بر گونه قارچ (حتی ایزوله های مختلف یک گونه ) به شرا یط خاک مخصوصا وضعیت پتاسیم خاک و نوع گیاه میزبان بستگی دارد . همچنین احتمال می رود که قارچهای میکوریز آربوسکولار در تخریب کانیهای اولیه و رها سازی پتاسیم نقش داشته باشند(Mojallali&Weed, ( 1978 پژوهش حاضر به منظور تعیین ۱ – اثرات تلق یح دو گونه قارچ م یکوریز آربوسکولار . شامل گلوموس اینترارادیسز و گلوموس اتون یکاتوم (هر دو از ا یزوله های دشت تبریز) بر روی خصوصیات کیفی سیب زمینی. ۲- ارزیابی پاسخ دو رقم سیب زمینی به نامهای دراگا و مارفونا ، صورت پذیرفت.