سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان جعفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

مطالعه حاضر با هدفامکان افزایش راندمان مصرف آب و تولید در زراعت طالبی با استفاده از طرح آماری اسپیلت پلاتفاکتوریل درسه تکرار و به مدت ۲ سال زراعی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهاناجرا گردید. که در آن فاکتور اصلی در دو سطح شامل استفاده از خاکپوش پلاستیکی و بدون خاکپوش پلاستیکی و عامل فرعی فاصله ردیفها و بوته ها به ترتیبشامل دو اندازه ۵/۱ و ۲ متر و سه اندازه ۲۵و۵۰ و ۷۵ سانتی متر که تواماً بصورت فاکتوریل در شش کرت فرعی اعمال گردید. طول کرتهای آزمایشی ۵/۴ متر و در هر کرتدو خط کشت شدمیزان آب آبیاری در کشت خاکپوش و بدون خاکپوش به ترتیب حدود ۲۰۰۰ و ۳۵۰۰ متر مکعب و دفعات آبیاری در آنها به ترتیب ۷ و ۱۳ بود. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از پوشش نایلون در جویها باعث افزایش معنی داری در راندمان مصرف آب شدعلاوه بر این باعث کنترل بهتر علفهای هرز گردیدولی روی عملکرد اثر معنی داری نداشت. اثر فاصله بوته ها روی عملکرد و راندمان مصرف آب در سطح یک در صد معنی دار شد، ولی فاصله پشته ها اثر معنی داری روی عملکرد و راندمان مصرف آب نداشت . رتبه بندی میانگین عملکرد در بین تیمارها نشان داد که بیشتر ین راندمان مصرف آب معادل ۰۵/۷ کیلوگرم در متر مکعب مربوط به کرت با خاکپوش پلاستیکی و فاصله بوته۵۰ سانتی متر می باشد.