سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم جواهری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سید محمد هادی موسوی فضل – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

به منظور افزایش راندمان مصرف نیتروژن برای دو رقم گندم دیر رس (استار) و متوسط رس (چمران) با توجه به خصوصیات فیزیکی – شیمیایی خاک دو آزمایش جداگانه در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۹ تیمار در سه تکرار به مرحله اجرا گذاشته شد. به منظور تعیین مناسب ترین مدیریت مصرف کود نیتروژن پس از نمونه برداری خاک از عمق شخم و انجام تجزیه های لازم مقادیر کودهای شیمیایی مورد نیاز با استفاده از برنامه رایانه ای توصیه کود (آزمون خاک) تعیین گردید . مقدار ۱۵۰ و ۱۳۵ کیلوگرم نیتروژن خالص به ترتیب برای رقم استار و رقم چمران با مدیریت تقسیط درصد های مختلف از منابع متفاوت طبق جدول پیوست اعمال گردید . نمونه برداری و انجام محاسبات آماری نشان داد که بین تیمارهای مختلف برای رقم چمران اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد وجود دارد . بر این اساس مصرف نیتروژن به میزان ۱۳۵ کیلوگرم با تقسیط ۳۰، ۵۰ و ۲۰ درصد در مراحل پایه، پایان پنجه دهی و پایان ساقه دهی به ترتیب از منابع سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم با عملکرد ۶۲۵۳ کیلوگرم بیشترین محصول را فراهم کرد. برای این تیمار عملکرد کاه و بیوماس به ترتیب ۷۸۱۰ و ۱۵۰۶۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد . بین تیمارهای مورد آزمایش برای وزن هزار دانه تفاوت معنی داری مشاهده نشد . تیمار ششم با حداقل عملکرد دانه به میزان ۴۳۷۷ کیلوگرم دره کتار در آخرین گروه قرار گرفت . دراین تیمار مصرف نیتروژن با تقسیط ۴۰ ، ۴۰، ۲۰ به ترتیب از منابع سولفات آمونیوم ، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم در مراحل پایه ، پایان پنجه دهی و پایان ساقه دهی اعمال شد . برای رقم استار (دیررس ) اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد.