سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر مقیسه – مسئول فنی شرکت تحول چاشنی توس (آرشیا)

چکیده:

تولیدکنندگان فرآوردها ی ز یتونی امروزه شر ایط خاص ی را تجربه م ی کنند . تو لید کنندگان تک محصول با ید ز یتون را با برنامه ر یزی در طول سال تو لی د کنند،در نتیجه مجبور به انبار وخر ید ز یتون به مقدار ز یاد م ی شوند یا باغدار ز یتون تخمیر شده را در انبار به طر ز سن تی حفظ م ی کند تا زیتون برایتمام سال برای فروش به تو لید کنند ه داشته باشد در ن تیجه باغداران و تو لید کنندگان در تکاپو ی استفاده از روش ی درست ، آسان و بهداش تی با ماندگار ی بالا و درح ین حال بدون هز ینه، وقت وانرژی می باشند. در صورت نگهداری بشکه های زیتون تخمی ری در شر ایط نامناسب (دما ی بالا و PH غی رکنترل و شر ایط هواز ی) زیتون دچار فساد ونقا یصی م ی گردد .در تحق یقات بعمل آمده در واحد R&D شرکت تحول چاش نی توس (آرشیا) نشان داده شد که م ی توان ز یتون فرآور ی شده را درمدت طولا نی تری حفظ کرد و کارخانجات تولید کننده فرآورده های زیتونی مواد اولیه (زیتون تخمیری) خودرا مدتها ی طولانی در انبارها حفظ و دغدغه خرا بی وازدست رفتن ک یفیت زیتون را نداشته باشند. ناگفته نماند که زیتون ب ی کیفیت ی که با نگهدار ی نادرست در انبار بوجود آمده، در کیفیت نهایی تاثیر داشته و باعت ناراضایتی مشتری خواهد شد.