سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
رامین فخری اسفستانی – پژوهشگاه نیرو،پژوهشکده تولید نیرو
محسن منتظری – دانشگاه شهید بهشتی-پردیس فنی مهندسی عباسپور

چکیده:
امروزه استفاده از نیروگاه های سیکل ترکیبی به دلیل بازده به نسبت بالایشان از مهمترین اهداف کشور م یباشد اما بازده ایننیروگاه ها بشدت وابسته به شرایط محیطی می باشد در ایران در اغلب موارد این نیروگاه ها خارج از نقطه کار نامی کار می کنند و درنتیجه راندمان آ نها از مقدار اسمی دور می باشد. در این تحقیق با تمرکز بر حلقه کنترل فشار سیستم کنترل توربین بخار سری Eزیمنس که فشار بخار ورودی به توربین را کنترل می کند و در نتیجه بر توان تولیدی و راندمان سیکل بخار نیروگاه سیکل ترکیبیاثرگذار است، سعی شده است ست پوینت بهینه ای برای فشار بخار بدست آید تا سیکل بخار در نقطه کارکرد غیر نامی بازده بالاتری نسبت به کارکرد فعلی داشته باشد، بدین منظور ابتدا مدلسازی از توربین بخار و سیستم کنترل آن در فضای نرم افزار Matlab- Simulink با دقت خطای کمتر از ۲% انجام شد سپس با در نظر گرفتن عملکرد سیستم کنترل و مدل بدست آمده ست پوینت های بهینه ای برای نقاط کار مختلف توربین بخار بدست آمد تا راندمان نیروگاه در حداکثر مقدار خود باشد با تعیین ست پوینت های بهینه نشان دادیم توان تولیدی توربین بطور میانگین برای نقاط کاری که در آن ها کنترل ولو کمتر از ۵۰ % باز باشد به اندازه ۲٫۴% افزایش یافته است.