سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود زنجیرچی – دکترای مدیریت صنعتی گرایش تولید، استادیار و مدیر گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد
مجید نجاتیان قاسمیه – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید، دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه چابکی یکی از بهترین راهکارها جهت افزایش سرعت سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک خود می باشد. به همین منظور پژوهش حاضر به ارائه یک رویکرد نوین در راستای ارتقای چابکی سازمانی می پردازد. در این رویکرد، ابتدا عوامل بحرانی موفقیت سازمان با استفاده از تکنیک های کارت امتیازی متوازن و تاپسیس شناسایی می شوند. سپس با تدوین سه خانه کیفیت از تکنیک توسعه عملکرد کیفیت، شکاف موجود در عوامل بحرانی موفقیت سازمان مرتفع می گردد. در اولین خانه کیفیت، مهمترین توانمندی های چابکی که برای کاهش و رفع شکاف در هر یک از عوامل بحرانی موفقیت مورد نیاز سازمان است شناسایی می شود. دومین خانه کیفیت، به شناسایی و بهره برداری از م همترین توانمند سازیهای چابکی که برای دستیابی به توانمندی های چابکی مذکور مورد نیاز سازمان است اختصاص می یابد. در سویمن خانه کیفیت مجموعه ای از پروژه های بهبود (که مطابق با شرایط سازمان و بازار تعریف می شوند)، توانمندسازهای چابکی را ارضاء خواهند نمود. در نتیجه سازمان می تواند با اتکاء به مجموعه ای از پروژه های بهبود متناسب با حوزه فعالیت خود، سطح چابکی خود را ارتقاء دهد.