سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد عابدینی طرقبه – مسئول آزمایشگاه های سازمان باز یافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
شهناز دانش – گروه مهندسی آب دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد یزدان بخش – گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درجه رسیدگی و بلوغ کمپوست به عوامل متعددی از قبیل رطوبت.ترکیب مواد اولیه.نسبت کربن به ازت و ph بستگی دارد.در این تحقیق اثر کمپوست نهایی تولید شده به عنوان افزودنی بر فر آیند تخمیر بررسی شده است.در این تحقیق ۱۲ توده در حال کمپوست های شدن بعنوان نمونه مورد آزمایش قرار گرفته است بدین ترتیب که برای هر یک از درصد های ۱۰-۱۵ و ۲۰ و نمونه ی شاهد (بدون افزودنی)سه تکرار در نظر گرفته است.در حین این فر آینددما و phاندازه گیری و ثبت شده است.بعد از گذشت یک ماه بخشی از توده هایمورد آزمایش نمونه برداری شدهو مورد آزمون های فیزیکی و شیمیایی از قبیل ph هدایت الکتریکی نسبت کربن به ازت مواد آلی ازت کربن آلی سدیمو پتاسیم قرار گرفته است.در نهایت اثر کمپوست نهایی به عنوان فعا ل کننده و افزودنیمشخص شدهبه طوریکه زمان لازم برای تخمیر را کاهش داده و کیفیتکمپوست تولیدی را از نظر درصد مواد آلی و دیگر پارامتر ها بهبود بخشید.