سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید محسن احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهرداد جعفربلند – استادیار،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

با توجه به محدودیت فضا در زیر دریائی مید جت امکان استفاده از یک اینورتر رزرو مسـتقل مناسـب نیسـت . لذا به منظور تامین انرژی AC با قابلیت اطمینان زیـاد مـی تـوان بـه جـای اسـتفاده از یـک اینـورتر بـزرگ از دو اینورتر کوچکتر استفاده نمود . با موازی نمودن آنها توان مورد تقاضـای بـار در شـرائط عـادی تـامین شـده و در شرائط اضطراری که یکی از اینورتر ها خراب شوند، توان بـار اضـطراری تـامین مـی شـود . در ایـن روش بـدلیل اختلاف محل اینورترها و اختلاف امپدانس مسیر ، امپدانس بین اینورترهـا و بـار مشـترک یکسـان نبـوده و باعـث ایجاد جریان چرخشی بین اینورترها می شود . در روش پیشنهادی این مقاله و لتاژهـای خروجـی اینورترهـا توسـط یک حلقه کنترلی که شامل امپدانس مجازی می باشد به نحوی کنترل می شـوند کـه جر یـان چرخشـی بـین آنهـا حذف شود .