سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهرداد میرزاجان زاده – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مهدی ارجمند – دانشیار و هیات علمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علی اکبر سیف کردی – استاد و هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
علیمراد رشیدی – دانشیار و هیات علمی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق سنتز نانوکاتالیست هیبریدی دی اکسید سریم بر پایه نانو لوله های کربنی جهت افزودن به ترکیبات سوخت دیزل بیودیزل برای افزایش عدد ستان این نوع ترکیبات سوختی بود. برای این منظور از دی اکسید سریم ۲CeO به عنوان کاتالیست و از نانو لوله های کربنی چند دیواره MWCNTs به عنوان پایه کاتالیست در سه ۰۳ و ، غلظت ۳۳ ppm 03 در ترکیبات سوخت دیزل بیودیزل شامل گازوئیل، بیودیزل – B100 ، ترکیب % ۰۵ گازوئیل و % ۵ بیودیزل B5 و ترکیب % ۰۳ گازوئیل و % ۲۳ بیودیزل B20 استفاده شد. نتایج نشان داد نانوکاتالیست سنتزشده با دارا بودن سطح ویژه بالا، در حین واکنش احتراق سوخت در موتور دیزل و همچنین توزیع پذیر بودن و پایداری مناسب به دلیل داشتن پایه کربنی عامل دار شده، موجب افزایش قابل ملاحظه عدد ستان می گردد. نتایج آزمون نشان داد که با افزایش غلظت نانو کاتالیست در انواع سوخت، عدد ستان افزایش بیشتری را نشان می دهد؛ بطوریکه بیشترین افزایش عدد ستان در غلظت ppm 03 برای گازوئیل، بیودیزل، B5 و B20 1 به ترتیب /۱۰% ،۳/۰۳% ،۱/ % ۳۲ ۳/۲% گزارش شد.