سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سمیه مرادی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
محمدحسین حدادخداپرست – اعضا هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود یاورمنش –
لیلا ناطقی – عضو هیئت علمی داشنگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا

چکیده:
دراین تحقیق برگهای خشک شده رزماری به وسیله روش سنتی و فناوری نانو خرد شدند و سپس به وسیله سه ازمایش فعالیت انتی اکسیدانی آنها مورد اندازه قرارگرفت نمونه اماده شده به وسیله فناوری نانو دارای اثرانتی اکسیدانی قوی تر بود همچنین عصاره های طبیعی گیاهانی مانند رزماری بروکلی و مرکبات ازاثر اکسیداسیون برروی لیپیدهای میکروکپسولیت روغن افتابگردان با اولئیک بالا جلوگیری کردند میکروکپسولیت روغن افتابگردان با اولئیک بالا بوسیله روش پوشش دکتسرین که با پروتئین شیر ایزوله شده لسیتین سویا و امولسیفایر تری فسفات سدیم درحضور عصاره های طبیعی گیاهان بازده بالای میکروانکپسولاسیون را فراهم کردند مشابه روغن افتابگردان با اولئیک زیاد درحالت مایع اکسیداسیون لیپید میکروکپسولیت روغن افتابگردان با اولئیک بالا بطور قابل ملاحظه ای تحت شرایط انبارداری درحضور مخلوط عصاره های طبیعی گیاهان نسبت به ترکیب منفرد آنها کاهش پیدا کرد. همچنین زمان القا روغن افتابگردان با اولئیکبالا درحضور عصاره های طبیعی گیاهان افزایش یافت و اندیش پراکسید POV و اندیس انیزیدین ASV نیز با اضافه کردن عصاره های طبیعی گیاهان حتی بعدازانبارداری برای ۳۰روز دردمای ۱±۶۰درجه به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت براساس نتایج بدست آمده پیش بینی میش ود که عصاره های طبیعی گیاهان کاربرد گسترده یا به عنوان انتی اکسیدان برای ارزیابی کیفیت روغن میکروکپسولیت درصنایع غذایی دارند.