سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی منتظررحمتی – دانشگاه تهران، دانشکدة فنی، بخش مهندسی شیمی
حسن مدرسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
بهمن امینی حری – دانشگاه تهران، دانشکدة فنی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

یک خشک کن نوار نقاله ای پیوسته (Conveyor Belt Dryer) بر اساس اطلاعات حاصل از مطالعة سینتیک خشک کردن، برای مادة انفجاری پیکریت طراحی شده است . با استفاده از منحنی های پنجگانة سینتیک خشک کردن پیکریت در شرایط همرفتی و همچنین پس از تعیین ضرایب انتقال جرم و حرارت تجربی، مهمترین پارامترهای مجهول در معادلات افزایش مقیاس خشک کن مورد نظر یعنی پروفایل دما و رطوبت در فصل مشترک مادة مرطوب و زمان خشک کردن در بخش خشک کردن با دبی نزولی تعیین شدند . طراحی خشک کن صنعتی مورد نظر در دو فاز طراحی پایه و طراحی تفصیلی انجام شد . از آنجایی که مکانیسم حاکم بر فرایند خشک کردن در نواحی مختلف خشک کن نوار نقاله ای متفاوت می باشد؛ بمنظور مدل سازی ریاضی، خشک کن مذکور به دو بخش ممانعتی(Hindered)و غیر ممانعتی (Unhindered) تقسیم شد . معادلات ریاضی انتقال جرم و انرژی میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک حاکم بر هر بخشبطور جداگانه با نوشتن برنامه های کامپیوتری برای شرایط مختلف حل شد و پس از تلفیق نتایج بدست آمده ، پارامترهای اساسی خشک کن نوار نقاله ای نظیر ابعاد خشک کن، سرعت حرکت نقاله، طول و عرض نقاله، زمان کل خشک کردن، پروفایل دما و رطوبت در جامد مرطوب و هوای عبوری، حداقل دبی هوای مصرفی، دبی هوای لازم، و غیره تعیین شدند . سپس در فاز طراحی تفصیلی با توجه به محدودیتهایی که طول بلند خشک کن نهایی بعلت دبی زیاد محصول خشک خواسته شده ایجاد می نمود، خشک کن مورد نظر به دو طبقه شکسته شد و در هر طبقه ، از هوای تازه استفاده شده و سرعت نقاله نیز در این طبقات متفاوت در نظر گرفته شد . بدین ترتیب یک خشک کن نوار نقاله ای پیوسته در مقیاس
صنعتی طراحی شد