سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیل زاده – استاد گروه مکانیک دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک
سیدرضا سیدرحمانی – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – گروه مهندسی مکان

چکیده:

انتقال گرما بین یک سطح صلب و جریان گاز از روی آن با استفاده از میدان الکتریکی با ولتاژ بالا می تواند افزایش یابد . پدیده الکتروهیدرودینامیک به اختصار به EHD معروف است با اعمال ولتاژ بالا بین یک الکتروسیمی و صفحه چسبیده به جدار مجرا سبب اعمال نیروهای جسمی به بدنه سیال در حال حرکت می شود و قسمتی از ملکول های سیال یونیزه شده ناشی از این پدیده در اثر برخورد به ذرات خنثی آهنگ انتقال ممنتوم آ؛نها را تشدید می نماید . در کارحاضر جریان ورقه ای در داخل کانال مستطیلی عریض مورد بررسی است . این کانال بطور افقی قرار می گیرد و بغیر از سطح بالایی آن بقیه سطوح عایق کاری شده و هوای گرم ورودی به داخل کانال از طریق جدار بالایی خنک می شود . نیروی EHD در جهت عرضی جریان در کانال بین الکترود سیمی واقع در موقعیت نزدیک به دیواره پایین و الکترود صفحه ای چسبیده به دیواره بالا ایجاد جریان ثانوی کرده و بطور موضعی افزایش آهنگ انتقال گرما را همراه دارد . در کار حاضر جریان سیال در محدوده های رنیولدز ورقه ای و مرحله انتقال مورد توجه است . ولتاژ اعمالی ۰< Φ<zokv برای آرایش الکتروسیم و صفحه بالایی در فاصله ۹cm برای اعداد رینولدز پایین تا ۳۰۰ در صد افزایش آهنگ انتقال گرما را همراه دارد . حل معادلات اساسی میدان های الکتریکی به جریان سیال و انرژی بطور عددی با تکیه بر روش اجزاء محدود انجام گرفته است