سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایرج کاظم نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری پژوهشگاه صنعت نفت- کارشناسی ارشد شیمی
بهنام حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- پژوهشگاه صنعت نفت-کارشناسی ارشد شیمی
احمد توسلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- پژوهشگاه صنعت نفت- کارشناسی ارشد شیمی

چکیده:

سنتز فیشر تروپش با کاتالیست کبالت بر پایه آلومینا با درصدهای مختلف ارتقاء دهنده رودیم مطالعه شد. اثر این ارتقاء دهنده بر خواص شیمی- فیزیکی، فعالیت و گزینش پذیری محصولات سنتز بررسی گردید. افزودن ارتقا دهنده رودیم اندازه کریستال های کبالت در سطح آلومینا را کاهش داد. همچنین افزودن ارتقاء دهنده رودیم سبب جلوگیری از تشکیل فاز غیر فعال آلومینات کبالت در مرحله کلسیناسیون کاتالیست گردید. این ارتقا دهنده سبب افزایش میزان احیاء کاتالیست به میزان ۲/۵ برابر گردید. همچنین افزودن ارتقا دهنده رودیم به کاتالیست کبالت فعالیت کاتالیست را بیش از دو برابر افزایش داد در صورتی که میزان پزینش پذیری محصولات سنگین مایع اندکی کاهش پیدا کرد. اگرچه افزودن رودیم در کلیه مقادیر سبب بهبود عملکرد کاتالیست می شود اما بهترین میزان ارتقا دهنده ۱% وزنی فلز فعال کبالت تعیین گردید.