سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج رجبی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کامبیز بخشنده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
فرهاد رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی هوادریا، دستیار پژوهشی پژوهشکده هوادریا

چکیده:

کامپوزیتهای FRP و CFRP یا پلاستیکهای تقویت شده با الیاف شیشه و ک ربن بدلیل دارا بودن نسبت بالای استحکام به وزن به طور وسیعی در سازه های هوایی مورد استفاده قرار می گیرند . بالها، بدنه و دم بخشهای کـامپوزیتی یـک وسـیله پرنده می باشند . ریبها و اسپارهای بال بخشهایی از سازه هستند که می تـوان آنهـا را بـا اسـتفاده از کامپوزیتهـای FRP وCFRP ساخت . برای کاستن از وزن اجزاء سازه ای سوراخهایی در آنها ایجاد می گردد . ایجاد این سوراخها مقدمه ای برایبوجود آمدن تمرکز تنش و همچ نین کا هش مقاومت در برابر کمانش خواهد شد . بنابراین تقویت این سـوراخها بـرای کـم کردن تنشها در محل ایجاد سوراخها و افزایش مقاومت در برا بر کمانش ضروری به نظر می رسد . در این مقاله یک صـفحه مربع شکل تحت بارهای برشی مورد مطالعه قرار گرفته است، که این صفحه بخشی از یک ریب بال دارای سوراخ دایره ای لبه دار می باشد . سوراخهای لبه دار ایجاد شـده در ایـن ریبهـا شـبیه بـه سـوراخهای ایجـاد شـده در ریبهـا و اسـپارهای آلومینیومی می باشند . مطالعات صورت گرفته راجع به اثرات پارامترهـای مختلـف تقویـت سـوراخها در زمینـه پایـداری و استحکام با استفاده از نر م افزار نسترنMSCNastran انجام شده است . نتایج نشانگر این موضوع است که استفاده از کامپوزیتها منجر به کم کردن وزن نهایی سازه شده است .