سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
ناصر مجنون حسینی – دانشگاه تهران
محمد لطف اللهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

کودهای نیتروژنه نقش اساس ی در افزایش عملکرد وهمچنین بالابردن کیفیت دانه گندم ایفا می کنند ، ازطرفی وجود رابطه معکوس بین عملکرد دانه ودرصد پروتئین آن در ارقام زراعی منجر به عملکرد بالا و خواص نانوایی فقیر شده است. درچنین شرایطی استفاده از تکنیکهای زراعی، مثل میزان مشخص وزمانبندی دقیق کاربرد کودها، به ویژه کودهای نیتروژن ممکن است علاوه برحصول حداکثرعملکرد مشکل کمبود پروتئین دانه را تا حدی مرتفع سازد. به منظور بررسی تاثیر تقسیط کود نیتروژن (اوره به میزان ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار) بر عملکرد و پروتئین دانه گندم شیراز آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۸۳-۸۲ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی کرج اجرا گردید. میزان کود فسفر و پتاسیم طبق آزمون خاک و توصیه مؤسسه تحقیقات خاک و آب قبل از کشت و از منابع سوپر فسفات تر یپل و سولفات پتاسیم به میزان ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار مصرف گرد ید. فاکتور مورد مطالعه تقسیط کود نیتروژن همراه با محلول پاش ی درمراحل مختلف رشد مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار ۱/۳ نیتروژن قبل از کاشت ، محلول پاشی نیتروژن در زمان پنجه زنی و ۱/۳ نیتروژن همراه با محلول پاشی نیتروژن در گلدهی، درصد پروتئین را ۲/۲۲ نسبت به شاهد افزایش داد . همچنین این تیمار مقدار ۴۸۴۴ کیلوگرم در هکتا ر عملکرد داشته که نسبت به شاهد به میزان ۱۳۸۴ کیلوگرم افزایش داشته است. جهت افزایش محصول گندم و کاهش مصرف کود توصیه می شود.