سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه بازوبند، – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان. رفسنجان
اعظم حسن زاده سامانی – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان. رفسنجان
علیرضا بهرام پور – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان. رفسنجان ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رشته تشدیدگرهای میکروحلقه در SCISSOR تعمیم یافته SCISSOR ای با میکروحلقه های جفتشده به یکدیگر، در این مقاله به عنوان تقویت کننده رامان در نظرگرفته شده است. مناطق جفت شدگی بین حلقه ها باعث ایجاد یک پس خوران مثبت بین تشدیدگری می شود. برای بررسی تاثیر ثاب تهای جف تشدگی بر طیف بهره SCISSOR تعمیم یافته تقویت کننده رامان، در این مقاله رفتار فیزیکی این ساختار با دو حلقه مورد بحث قرارگرفته است. نشان می دهیم که بهره رامان در میکرو حلقه ها، طیف میدان را در مقایسه با حالتی که اثر رامان وجود ندارد، باریک تر می کند