سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید حمیدرضا مداح حسینی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی

چکیده:

در این تحقیق برای تعیین شرایط بهینه تفجوشی آلیـاژ آلنیکـو ۶، نمونـه هـائی در دمـا و زمانهـای مختلـف توسط دو فرآیند تفجوشی در حضور فاز مایع و فرآیند متالورژی پودر متداول ( بـدون حضـور فـاز مـایع ) تهیه شد ند . سپس نمونه های تف جوشی شده تحت عملیات حرارتی آنیل حـل سـازی، کـونچ کنتـرل شـده تحت میدان و پیرسازی در دما و زمان بهین ه قرار گرفتند . ساختار نمونه ها توسط میکروسـکوپ های نـوری و الکترونی روبشی مورد مطالعه و آنالیز قرار گرفت و خواص مغناطیسی آنها توسط پرماگراف اندازه گیـری شد . مقایسه چگالی و ریزساختار نمونه ها نشان داد کـه بـا حضـور فـاز مـایع در حـین تفجوشـی مـی تـوان افزایش قابل توجهی در چگالی آلنیکو ۶ ایجاد کرد و زمان تفجوشـی را کـاهش داد . همچنـین، بـا انجـام تفجوشی در حضور فـاز مـایع، بـرای ایجـاد سـاختاری یکنواخـت بـه زمـان نگهـداری کمتـری در دمـای تفجوشی نیاز است . با وجود یکنواختی ساختار در هر دو روش تف جوشی، نمونه های تف جوشی شده در حضور فاز مایع به دلیل برخورداری از چگالی بیشتر، دارای خـواص مغناطیسـی بـالاتر و نزدیـک بـه نـوع ریختگی این نوع از مغناطیس می باشند