سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کیانی فر – استادیار – گروه مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
رحیم بهنام نیک – دانشجوی دوره دکترا – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد – مربی – پارک عل

چکیده:

حداکثر بهرهبرداری از کلکتور خورشـیدی بـرای خشـک کـن کابینتی ( به عنوان متـداول تـرین نـوع خشـک کـن ) در صـنایع غذایی دارای اهمیت است . منحنـی خشـک شـدن محصـول از عوامل منحصر به فرد در تحلیل چرخه خشک کـن اسـت . در این تحقیق یک واحد خشک کن کابینتی بـرای خشـک کـردن قطعات سیب به گونه ای طراحی شده است که بتوان در طـول یک روز خورشـیدی، عملیـات خشـک سـازی انجـام پـذیرد . عموما در خشک کنهای فسیلی با توجه به کند شـدن فرآینـد خشکسازی نسبت به زمان، میزان مصرف انرژی کاهش مـی – یابد . با جایگزینی چنـ دین کلکتـور خورشـیدی و بـا اسـتفاده مستمر از تجهیزات نصب شده می توان با بکارگیری حداکثر انرژی خورشیدی از طریق کلکتورهـا بـه داخـل خشـک کـن، حداکثر محصول غذایی را در طول یـک روز خشـک نمـود . عملکرد کلکتورها به ساعت روز خورشیدی، دمـای ورودی و خروجی هوای کلکتور، بستگی دا رد . در این تحقیق نشان داده شده است که با کنترل هوای تازه ورودی به چرخه خشک کن
خورشیدی، میتـوان بـه گونـه ای سـرعت خشـک نمـودن را افزایش داد کـه در همـان روز خورشـیدی بتـوان مقـدار وزن خشک شده محصول را ۲۰ درصد افزایش داد .