سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی ولی – بیمارستان استاد عالی نسب تبریز
رضا منصوریزاده – بیمارستان استاد عالی نسب تبریز
احمد مهین – بیمارستان استاد عالی نسب تبریز

چکیده:

در اورژانسهای بیمارستان ضرورت اجرای تریاژ بمنظور ارائه بهترین خدمت در کمترین زمانto do the best for themost with the least ( وجود دارد . در تریاژ بیماران بر اساس علائم مراجعه و بر اساس حداقل زمان انتظار به گروههـای قرمـز – زرد – سبز و سیاه دسته بندی میگردند دسته بندی قرمز گروهی هستند که در سریعترین زمان باید مورد مداوا قرار گیرنـد و
گروه سیاه، بیمارانی هستند که یا فوت نموده اند و یا از ارائه خدمات درمانی بهره درستی نخواهنـد بـرد . گـروه زرد گ روهـی از بیماران هستند که میتوانند مدت کمی تا دریافت خدمت صبر کنند و بیماران گروه سبز بیمارانی هستند که بطور قابل حرکت با انتظار طولانی میتوانند خدمت دریافت کنند . روش اجرا : روش تریاژ از سال ۸۳ در بیمارستان استاد عالی نـسب تبریـز اجـرا گردید و تمام بیماران مراج عه کننده به اورژانس مورد تریاژ قرار گرفتند کـه اطلاعـات از مهـر مـاه ۸۴ لغایـت خـرداد مـاه ۸۵ میباشد .
بحث و نتایج : در طی ۹ ماه از مهر ماه ۸۴ لغایت خرداد ۸۵ تعداد ۸۲۸۱ نفر به اورژانس بیمارستان استاد عالی نـسب مراجعـه بوده است که %۲/۷ در گروه قرمز، %۸۷/۵ در گروه زرد ، ۸/۴ در گروه سبز و %۱/۴ در گروه سیاه قرار داشتند . از تعـداد مراجعـه کنندگان به اورژانس %۲ با آمبولانس و %۰/۱ توسط نیروی انتظامی و %۲ ارجاع از سایر مراکز به اورژانس منتقل شده بودنـد و % ۱/۴ مراجعه ها بدون همراه بوده و بقیه موارد توسط همراه بیمار به اورژانس مر اجعه نمـوده اسـت . میـانگین ویزیـت توسـط پزشک برای این بیماران حدود ۴/۵ دقیقه بوده است . نتیجه گیری : با اجرای سیستم تریاژ با وجـود اینکـه فقـط %۲/۷ مراجعـه کنندگان در گروه قرمز قرار داشتند ولی میانگین مدت زمان ویزیت تمامی بیماران حدود ۴/۵ دقیقـه میباشـد . و اجـرای طـرح
تریاژ موجب تسریع در روند رسیدگی به بیمار مراجعه کننده به اورژانـس میـشود و گروههـای درخطـر در زمـان کمتـری ایـن خدمات را دریافت میکنند .