مقاله افزودن آنتي بيوتيك و تزريق اكسيژن به مايع سلوميك و تاثير آن بر نگهداري كوتاه مدت تخمك لقاح نيافته ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: افزودن آنتي بيوتيك و تزريق اكسيژن به مايع سلوميك و تاثير آن بر نگهداري كوتاه مدت تخمك لقاح نيافته ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكسيژن
مقاله آنتي بيوتيک
مقاله تخمك لقاح نيافته
مقاله ماهي آزاد درياي خزر
مقاله نگهداري کوتاه مدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرآبادي مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه با دو آزمايش، اثر آنتي بيوتيک و اكسيژن بر قدرت لقاح پذيري تخمك لقاح نيافته ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta cacpius) در طي نگهداري كوتاه مدت انجام گرفت. در آزمايش اول به تخمک ها چهار غلظت آنتي بيوتيك، بدون آن که اكسيژني به آنها اضافه شود، نگهداري شد. در آزمايش دوم به منظور سنجش اثر اکسيژن و آنتي بيوتيک بر نگهداري تخمک، ۳ غلظت آنتي بيوتيک شامل غلظت 1 (250mg streptomycin + 250 IU penicillin)، غلظت ۲ (۵۰۰mg streptomycin + 500 IU penicillin) و غلظت ۳ (۷۵۰mg streptomycin + 750 IU penicillin) به ازاي هر ميلي ليتر مايع سلوميک به آنها اضافه گرديد. سپس مخلوط تخمک و مايع سلوميک به کيسه هاي پلاستيکي ريخته شده و با تزريق اکسيژن خالص به كيسه ها، در يخچال با دماي ۳-۲ درجه نگهداري گرديد. فرايند لقاح در روزهاي صفر (شاهد)، ۴، ۸ و ۱۲ بعد از تخم کشي انجام پذيرفت. بر اساس نتايج حاصله، با گذشت زمان، كاهش قدرت لقاح ديده شد. در آزمايش اول بين روز صفر، ۴ و ۸ تفاوت معني داري در چشم زدگي و تخم گشايي مشاهده شد. در آزمايش دوم در روز ۴ نگهداري، غلظت صفر آنتي بيوتيك باعث كاهش معني داري در لقاح پذيري نسبت به گروه شاهد شد. بالاترين چشم زدگي و تخم گشايي در روز صفر، مشاهده شد. بر خلاف غلظت صفر دو غلظت ديگر آنتي بيوتيك (غلظت ۱ و غلظت ۲) تفاوت معني داري با گروه كنترل و نيز با يكديگر نداشتند. در غلظت ۳ آنتي بيوتيك تفاوت كمي در ارتباط با درصد چشم زدگي و تخم گشايي قابل مشاهده بود. در روز ۸ نگهداري نيز نتايج تقريبا مشابه روز ۴ بود. در روز ۱۲ نگهداري، درصد چشم زدگي و تخم گشايي با غلظت صفر آنتي بيوتيك بسيار پايين بود. با وجود اين، دو غلظت ۱ و ۲ به ترتيب با ۷۷٫۶۱ و ۶۲٫۵۹ درصد چشم زدگي، تفاوت معني داري با گروه شاهد نداشتند و غلظت ۳ تفاوت معني داري با گروه شاهد داشت. همچنين در مقايسه با تيمار بدون اكسيژن ( ۷٫۱۱ درصد چشم زدگي)، تزريق اكسيژن قدرت لقاح پذيري تخمك ها را تا ۶۰٫۴۴ درصد افزايش داد.