مقاله افزودن مقادير بسيار اندک نالوکسان به مخلوط ليدوکايين – فنتانيل، طول مدت بلوک اعصاب شبکه بازويي را افزايش مي دهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: افزودن مقادير بسيار اندک نالوکسان به مخلوط ليدوکايين – فنتانيل، طول مدت بلوک اعصاب شبکه بازويي را افزايش مي دهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نالوکسان
مقاله شبکه بازويي
مقاله بلوک اعصاب ناحيه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موافق علي
جناب آقای / سرکار خانم: نورعليشاهي بهرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين مطالعه آينده نگر دوسوکور تصادفي، مقادير بسيار اندک نالوکسان اضافه شده به مخلوط ليدوکايين و فنتانيل بر زمان شروع اثر و طول مدت بلوک شبکه بازويي بررسي شده است.
مواد و روش ها: ۵۴ بيمار کانديد جراحي دست و ساعد تحت بي حسي با بلوک اعصاب شبکه بازويي، به صورت تصادفي داروي بي حسي شامل ۳۴ ميلي ليتر محلول %۱٫۵ به همراه ۲ ميلي ليتر (۱۰۰ ميکروگرم) فنتانيل و ۱ ميلي ليتر محلول نرمال سالين به عنوان گروه کنترل، يا ۳۴ ميلي ليتر محلول %۱٫۵ به همراه ۲ ميلي ليتر (۱۰۰ ميکروگرم) فنتانيل و ۱ ميلي ليتر (۱۰۰ نانوگرم) نالوکسان به عنوان گروه مداخله (هر گروه ۲۷ نفر) دريافت كردند. پس از انجام بلوک، فلج حسي و حرکتي اعصاب راديال، مدين، موسکلوکوتانه و اولنار ثبت شد.
نتايج: طول مدت جراحي و مشخصات آماري بيماران در دو گروه يکسان بود. زمان شروع اثر فلج حسي و حرکتي به طور معني داري در دو گروه متفاوت بود. طول مدت فلج حسي و حرکتي نيز در گروه نالوکسان به ميزان چشمگيري بيشتر از گروه کنترل بود.
بحث: افزودن مقادير بسيار اندک نالوکسان به محلول %۱٫۵ ليدوکايين و فنتانيل در بلوک اعصاب شبکه بازويي موجب افزايش طول اثر بلوک مي شود.