سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
وحید حسینی – دانشگاه پیام نورعضو هیئت علمی
مجید تقی پور – دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:
شبکه های داخل تراشه یکی از چالشهای مهم درزمینه سیستم های داخل تراشه جهت جلوگیری ازبهدررفتن منابع و همچنین افزایش کنترل و ارتباط بین تراشه ها می باشد دراین مقاله شماهای مختلف بافرمشترک برای استفاده انها درشبکه های داخل تراشه شرح داده شده است هدف ازاین شماها تخصیص پویای قلیت ها به چندین صف با استفاده ازتکنیک بافر مشترک است دراولین شمار پیشنهادی دوکانال فیزیکی ازفضای بافر همدیگر بصورت اشتراکی استفاده می کنند به نحوی که حداکثر استفاده ازفضای صف انجام شود دردومین شما علاوه براستفاده اشتراکی ازفضای بافر ازکانالهای مجازی خالی نیز استفاده میگردد این شماها با بکاربردن فضاهای بدون استفاده ی بافر موجب افزایش توان عملیاتیشده و نیز به دلیل اینکه فضای بیشتری را دراختیار هرکانال قرار میدهند افزایش کارایی را سبب می گردند و درانتها این دو تکنیک با توجه به نتایج شبیه سازی شان باهم مقایسه و نتیجه میشود که افزایش کارایی و توان عملیاتی بدون تغییر درسخت افزار و یا اضافه کردن ابزاری جدید حاصل میگردد.