مقاله افسردگي و عوامل مرتبط با آن در سالمندان اصفهاني (سال ۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: افسردگي و عوامل مرتبط با آن در سالمندان اصفهاني (سال ۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله افسردگي
مقاله GDS
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظوري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: بابك آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: مراثي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف مطالعه حاضر، شناسايي وضعيت افسردگي در سالمندان و عوامل مرتبط با آن بود.
روش بررسي: اين مطالعه، يک مطالعه مقطعي – توصيفي بود. واحد نمونه گيري سالمندان شهر اصفهان در سال ۱۳۸۶ بودند و ۲۴۸ سالمند (۱۲۵ مرد و ۱۲۳ زن) ۶۰ سال به بالا به روش نمونه گيري تصادفي ساده بر اساس خوشه هاي مربوط به خانوارهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که در معاونت بهداشتي اين دانشگاه موجود مي باشد، انتخاب شدند. وضعيت افسردگي در آنها با مقياس افسردگي سالمندان که براي سالمندان ايران استاندارد شده، مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت سنجش ارتباط بين افسردگي و فاکتورهاي دموگرافيک از مدل تحليل تفکيکي استفاده شد.
يافته ها: از ۱۲۵ سالمند مرد و ۱۲۳ سالمند زن، ۱۲۱ (%۹۶٫۸) سالمند مرد و ۱۱۰ (%۸۹٫۴) سالمند در گروه سني ۷۴-۶۰ سال و ۴ (%۳٫۲) سالمند مرد و ۱۳ (%۱۰٫۶) سالمند زن در گروه سني ۷۵ سال و بالاتر قرار داشتند. %۳۶٫۶ سالمندان فاقد افسردگي و %۶۳٫۷ مبتلا به افسردگي بودند که %۴۰٫۷ افسردگي متوسط %۲۳ افسردگي شديد داشتند.
سطح تحصيلات ديپلم و پايين تر از آن (CI0.95: 0.2-0.85 و OR=2.14) عامل خطر براي ابتلا به افسردگي متوسط بود اما جنسيت مونث (CI0.95: 0.2-0.85 و OR=0.42) و داشتن همسر در قيد حيات و زندگي مشترک با وي (CI0.95: 0.19-1.001 و OR=0.44) نقش حفاظتي در برابر ابتلا به افسردگي متوسط داشتند. داشتن همسر در قيد حيات و زندگي مشترک با وي (CI0.95: 0.14-0.85 و OR=0.34) نيز، نقش حفاظتي در برابر ابتلا به افسردگي شديد داشت.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي افسردگي در سالمندان و نقش مهم زندگي تنها در ايجاد آن، به کارگيري مداخلات لازم از جمله آموزش علايم ابتلا به افسردگي جهت تشخيص زودهنگام و مراجعه به موقع سالمند جهت درمان بيماري، بسترسازي فرهنگي و ايجاد زمينه هاي لازم براي ازدواج مجدد سالمندان تنها، ضروري مي باشد.