سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
فاطمه صراف – استادیار گروه حسابداری دانشگاه رجاء قزوین
حمید رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی دانشگاه رجاء قزوین

چکیده:
مدیران شرکتها همواره از طریق گزارشگری مالی شامل صورتهای مالی، یادداشتهای همراه و تجزیه و تحلیلهای مدیریت، اطلاعات شرکت تحت مدیریت خود را جهت آگاهی استفادهکنندگان برونسازمانی افشاء مینمایند. میزان اطلاعات افشاء شده تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. برخی از این عوامل مبتنی بر تصمیم تیم مدیریت و تحلیل هزینه – منفعت است که انگیزههای اختیاری مدیر است و برخی دیگر تحت تاثیر انگیزههای اجباری، الزام قانونی یا استانداردهای حسابداری افشاء میشوند. از سوی دیگر نقش حاکمیت شرکتی بعنوان مکانیزمی برای نظم بخشیدن به رفتار مدیران و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و کاهش عدم تقارن اطلاعات قابل توجه بوده است. این مقاله در قالب ادبیات توصیفی، ضمن بررسی مفاهیم افشاء داوطلبانه، سعی در بررسی عوامل اثرگذار بر آن میباشد