مقاله افكار خودكار و بهزيستي رواني در جانبازان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۸۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: افكار خودكار و بهزيستي رواني در جانبازان قم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانبازان
مقاله افكار خودكار
مقاله بهزيستي رواني
مقاله نوع ناتواني
مقاله شدت ناتواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايوسفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف پژوهش حاضر، برآورد رابطه افكار خودكار و بهزيستي رواني در جانبازان شهر قم با توجه به شدت و نوع آسيب ديدگي بود.
روش ها: ۴۵۲ جانباز با آسيب ديدگي ۲۵ تا %۷۰ به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نظام دار انتخاب شدند. سپس، «مقياس افكار خودكار» و «نشانگر بهزيستي رواني» روي شركت كنندگان در پژوهش اجرا شد.
يافته ها: بيشترين رابطه (منفي) افكار خودكار با بهزيستي رواني توسط سه مولفه «رضايت از احساس امنيت و آرامش»، «استانداردها و شرايط زندگي» و «تندرستي» تبيين شد. شدت آسيب ديدگي در ارتباط با نوع آسيب، بر افكار خودكار و بهزيستي رواني تاثير داشت. اما نوع آسيب بر «افكار خودكار»، «استانداردهاي زندگي» و «رضايت از باورهاي مذهبي» اثر داشت. شدت و نوع آسيب ديدگي، اثر تعاملي در بهزيستي رواني و ساير مولفه هاي آن داشتند.
نتيجه گيري: شناخت درمانگري جانبازان براي رهايي از افكار خودكار و همچنين توجه بيشتر به جانبازان شيميايي و روان شناختي ـ شيميايي، بهزيستي رواني بيشتري براي جانبازان فراهم مي كند.