چقدر به سرويس هاي لوکس در محل هاي اقامتي نياز است ؟

٤٤ درصد از دست اندر کاران توريست پذير اعلام کردند که فقط سرويس هاي پايه (مثل آب لوله کشي ،برق ،حمام ودست شويي)را فراهم مي کنند.  بيشتر دست اندر کاران وبازارها سرويس هاي گران قيمت را دوست ندارند که ارائه دهند.   در مطا لعات (Nababan و Aliadi) براي اندونزي نشان داده شد که محل هاي اقامتي اکوتوريست ها بايد متل وکلبه واتاق کرايه اي ٧ باشد وهتل هاي پنج ستاره نباشد[١١].

راسل وهمکارانش ٨(١٩٩٥) با مطالعه بر روي ٢٨ مجري(طرح هاي اقامتي)از ٩منطقه دنيا،موضوع اقامتگاه هاي طبيعي در سطح بين المللي رامورد سنجش وبررسي قرار دادند،(اين مناطق نه گانه عبارت بودن از: بليز٩،کاستاريکا، پرو، برزيل ، اکوادور، ايالت آلاسکا، استراليا، نيوزيلند وآفريقا).دراين بررسي ها مشخص گرديد که بسياري ازمراکز اقامتي مجاور مناطق حفاظت شده به دليل همجواري با زيبايي هاي طبيعي نسبت به مراکزي که ازاين ويژگي برخوردار نمي باشند، موفق تر هستند.

به عبارت ديگر،زيبايي هاي طبيعت عامل مهمي در موفقيت اين مراکز به حساب مي آيند.در نهايت ، آن ها بيان مي دارند که در که درآمريکاي شمالي تعداد اقامتگاه هاي بسيار معدود است ،زيرا گردشگران اين منطقه بيشتر ازچادرها وساير اقامتگاه هاي تفريحي راحت تر وساده تر استفاده مي نمايند.بدين ترتيب ، وايت ١(١٩٩٥) معتقد است که بخش عمده اي ازمراکز به شکل هتل يا متل احداث واداره مي گردند.علاوه برآن ،عدم وجود يا کمبود اقامتگاه هاي مخصوص گردشگري ماجرايي،اقامتگاه هاي کوچک وسرپوشيده به وضوح احساس مي شود.