سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد پیشنمازی – کارشناس ارشد انجمن خوردگی ایران و شرکت ملی نفت ایران
غلامرضا معینی – کارشناس ارشد انجمن خوردگی ایران و شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

خوردگی فلزات یکی از مشکلات اصلی در صنایع است که اقدامات زیر بنایی جهت کنترل آن بصورت جدی صورت نگرفته است . نتیجه آن صرف هزنیه های بسیار گزافی است، که بصورت
مستقیم و غیر مستقیم توسط صاحبان صنایع پرداخت می گردد . آماری که بصورت مستند گویای پرداخت این هزینه ها باشد در دسترس نبوده و اقدامات انجمن خوردگی ایران، در جهت دستیابی به این آمار تاکنون موفقیت آمیز نبوده اس ت . لذا بمنظور آشنایی صاحبان صنایع از هزینه های بالای خوردگی اقدام به تهیه مقاله حاضر گردید . محاسبات مربوط به هزینه های خوردگی براساس
روش های معمول در کشورهای صنعتی جهان که درصدی از تولید ناخالص ملی می باشد . انجام یافته است . طبق این اصول خسارات خوردگی در ای ران برای سال ١٣٧٩ معادل ٢٧٠٠٠ میلیارد
ریال، براساس ٥ درصد از تولید ناخالص ملی برآورد گردیده است . البته ذکر این نکته ضروریست که پیدا کردن رقم خسارات خوردگی نیاز به آنالیز اطلاعات و ارزیابی آنها دارد ولی کشورهای
صنعتی پیشرفته که حداقل، آمار و اطلاعات لازم را در این زمینه دارا می باشند محدوده ٣-٥ درصد تولید ناخالص ملی را بعنوان الگویی مناسب ارایه نموده اند که مسلم اً در کشورهای درحال
گذر اقتصادی با توجه به تنگناها و مشکلات انتخاب عدد ٥ درصد معقول تر بنظر می رسد