سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سونیا شفیعی –
امیر ناظمی –

چکیده:

گرچه در مورد اقتصاد دانایی محور تعاریف گوناگونی وجود دارد اما جملگی این تعاریف بر این نکته متفق اند که نقش دانش در اقتصاد امروزی دنیا، نقشی غیر قابل انکار است و دانش هر روز نقش بیشتری را در اقتصاد بازی می کند. تحقیق وتوسعه نیز به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم در این اقتصاد طرح می گردد. بانک جهانی از آن روی که بتواند معیار و جدولی از میزان قرابت اقتصادهای مختلف را با مفهوم دانش محوری به دست دهد، ناگزیر شد تا چارچوبی مدل سازی شده را ارائه نماید که در این مدل سعی گردیده است تا شاخص هایی را به عنوان شاخص سنجش میزان دانش محور بودن اقتصادها، طرح نماید. با توجه به این شاخص ها و داده های کشورهای مختلف، بانک جهانی توانست جدولی از وضعیت کشورها و میزان دانش محوری اقتصادها اعلام نماید. وضعیت تحقیق و توسعه هر کشور دسته ای از شاخص های مربوط به این سنجش را تشکیل می دهد. به این ترتیب در این مقاله سعی می گردد تا پس از پرداخته به مفهوم اقتصاد دانایی محور و مفهوم تحقیق وتوسعه موارد ذیل طرح گردد:
۱- بررسی وضعیت اقتصاد دانایی محور ایران
۲- مقایسه این وضعیت نسبت به دیگر کشورها در سال ۱۹۹۵
۳- مقایسه این وضعیت نسبت به دیگر کشورها در مطالعات اخیر
۴- مقایسه وضعیت ایران بین سال ۱۹۹۵ و حال
۵- وضعیت شاخص های تحقیق و توسعه ای ایران در سال ۱۹۹۵ و مقایسه آن با حال
۶- پرداختن به این سوال که آیا تحقیق و توسعه به عنوان یک پارامتر کلیدی در بهبود وضعیت اقتصاد دانایی محور ایران مطرح است؟