سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا ویسی – کارشناسی ارشد توسعه، همکار آموزشی و پژوهشی موسسه راهبرد پیمایش
مهدی ملاقاسمی – کارشناسی ارشد توسعه

چکیده:

اقتصاد دانش محور ای اقتصاد دانایی محور، اقتصادی است که مستقیما بر اساس تولید، توزیع و مصرف دانایی و اطلاعات قرار گرفته باشد.در اقتصاد دانش محور، محرک اصلی رشد ایجادثروت واشتغال در تمامی رشته فعالیتهاست. به نحویکه در سالهای اخیر در بسیاری از نهادها و سازمانها ، دانایی را به عنوان عامل تولید شناسایی کرده و ارزیابی نقش دانایی در رقابتهای جهانی را دستور کار خود قرار داده اند.
هنگامی دانایی در اقتصاد موثر است که به کار رود. به عبارت دیگر دانایی زمانی به ظرفیت کامل خود می رسد که بتواند ارزش اقتصادی ایجاد کند و این زمانی است که در محصولات، رویه های سازمانی و فرایندها وارد شده و درونی شود. اقتصاد دانش محور نیز از طریق آموزش در افراد ایجحاد میشود. بدین بلحاظ سرمایه انسانی عنصری بسیار اساسی و ارزشمند در اقتصاد دانایی محور محسوب می شود.
به منظور ایجادسرمایه انسانی مناسب، سرمایه گذاری در آموزش علوم، تحقیق و توسعه ضروری است. باید توجهداشت که نیروی انسانی مناسب در اقتصاد دانش محورر، فردی است که بر اساس نیازهای بازار (Market Driven) آموزش دیده باشد.
لذا با توجه به اینکه نقش اموزش عالی در راهبرد توسعه مبتنی بر دانش، کلیدی و محوری است و آموزش عالی می تواند به عنوان موتو رمحرک توسعه عمل نماید، ضروری است نهاد متولی آموزش عالی با توجه به شاخصهای اقتصاد دانایی محور درجهت برنامه ریزی به منظور ایجاد اشتغال مولد و موثر برای نیوری انسانی فرهیخته جوان کشور گام بردارد.
مقاله حاضر نیز در راستای ارائه راهکارهایی به منظور توسعه کمی و کیفی مهارتهای علمی و عملی نیروی انسانی جوان کشور در افق ۲۰ ساله و با توجه به تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، به توصیف و تبیین نقش اقتصاد دانش محور در اموزش عالی و اشتغال خواهد پرداخت.