سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
توحید شکری – کارشناس ارشد رشته ی علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده:
در این مطالعه، در ابتدا به تبیین موضوع کلی اقتصاد رفتاری و سپس مطالعه ی موردی در مورد رفتار عمومی و سیاستی در مورد پول در کشورپرداخته شده است. نتایج میدانی بدست آمده از این مطالعه که بصورت مقطعی از طیف های مختلف جامعه که به شکل تصادفی انتخاب شده بودندنشاندهنده ی آن است که مردم عموما به خاطر سیاست هایی که از سوی بانک مرکزی و دیگر ارگان های دولتی مرتبط با حوزه ی پول شاهد هستند رفتار مناسب در قبال پول در کشور را رد می کنند و برای رسیدن به آن در انتظار عزم جدی تری هستند