اقدامات الزامی مدیریتی در نظام غیرمتمرکز

 

براي اتخاذ هر گونه راهبرد غیر متمرکز در نظام برنامه ریزي درسی ، مبادرت به اقدامات زیر ضروري است :

  • شناسایی افراد توانمند و متخصص در موضوعات متنوع برنامهریزي و سپردن مسوولیت به آنها.
  • انتقال خواستهها و نیازهاي کلی و اساسی به برنامهریزان محلی.
  • تعیین استانداردها و شاخصهاي آموزش و اطلاعرسانی.
  • برقراري نظام ارزشیابی و پاسخگویی۱ به منظور کنترل کیفیت و کمیت (تعیین ملاكهاي ارزشیابی).
  • تشکیل یک ستاد مشاوره و راهنمایی و حمایتی از نظر دانشی و روشی و …

(برقراري یک نظام هدایتی تکنیکی).

  • برقراري یک نظام ارتباطی مناسب براي تعامل و تبادل اطلاعات.
  • پی گیري هدف هاي بایسته بر اساس استانداردها (صحت آموزش).
  • توسعه تفکر و اندیشه۲ و ایجاد مهارت.
  • توجه و تأکید بر روشهاي آموزش(چگونگی یادگیري۳، روشهاي استدلالی۴، انتقادي۵ و خودبالندگی ۶و…