مقاله اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني و عملکرد نوآوري: با تاکيد بر نقش مديريت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني و عملکرد نوآوري: با تاکيد بر نقش مديريت دانش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيقات پليس
مقاله مديريت دانش
مقاله سبک تفکر
مقاله تکنولوژي اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومند مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوآوري به عنوان عامل مهم و حياتي براي سازمان ها به منظور ايجاد ارزش و مزيت رقابتي پايدار در محيط پيچيده و متغير امروزي مي باشد. سازمان ها با نوآوري بيشتر، در پاسخ به محيط هاي متغير و ايجاد و توسعه قابليت هاي جديدي که به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتري برسند موفق تر خواهند بود. ابتکارات و اقدامات نوآوري به طور زيادي به دانش، تخصص و تعهد کارکنان به عنوان درون دادهاي فرايند ايجاد ارزش وابسته است. دانش و شايستگي هاي منابع انساني به عنوان دارايي هاي باارزش براي سازمان ها مي باشد. اقدامات منابع انساني ابزار و شيوه هاي اصلي هستند که توسط آن ها سازمان ها مي توانند مهارت ها، نگرش ها و رفتار افراد را براي انجام کارهايشان و رسيدن به اهداف سازماني موجود مورد تاثير قراردهند. در اين مقاله سعي شده است که نقش ظرفيت مديريت دانش در رابطه با اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني و عملکرد نوآوري از ديدگاه مبتني بر دانش مورد بررسي قرار گيرد.
نتايج اين مقاله نشان مي دهد که اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني به طور مثبتي با عملکرد نوآوري مرتبط است. هم چنين اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني به طور مثبتي با ظرفيت مديريت دانش رابطه دارد. اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني براي انگيزش تمايل کارکنان به منظور کسب، تسهيم و کاربرد دانش در سازمان ها مفيد و سودمند هستند. اقدامات راهبردي مناسب مديريت منابع انساني مي تواند توسعه محيط سازماني کمک کننده به فعاليت هاي مديريت دانش را حمايت و ارتقا دهد. هم چنين ظرفيت مديريت دانش در ابعاد کسب، تسهيم و کاربرد، کمک مثبت زيادي به عملکرد نوآوري سازمان مي کند. ظرفيت مديريت دانش بر رابطه بين اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني و عملکرد نوآوري نيز تاثير مي گذارد.