سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف علی پزشک – مرکزبهداشت استان خراسان رضوی
اردشیر صادقی – مرکزبهداشت استان خراسان رضوی

چکیده:

یکی ازمهمترین نیازهای اولیه مردم بعد از وقوع بلایا غذا است . تـأمین و توزیـع غـذای سـالم، کـافی وبهداشـتی یکـی ازبزرگترین چالشهایی است که همواره فرا روی مدیران وضعیت اضطراری وبهداشتی بوده است . ظهورتغییرات نـامطلوب جـدی دروضعیت تغذیه جامعه بعد از وقوع بلایا شایع نیست و به نوع ، مدت وقوع حادث، وسعت حادثه و نیـز وضـعیت تغذیـه مـردم بستگی دارد . درمجموع آثار بلایا بر غذا و تغذیـه در سـه قـسمت (۱ اخـتلال درتولیـد (۲ اخـتلال درتوزیـع (۳ آلـودگی وسـیع موادغذائی است .
متن : همزمان با بروز ب لایا ی طبیعی دسترسی به مواد غذای ی سالم ومطمئن به دلیل تخریب مراکز تهیه وفـروش موادغـذایی، انبارهای نگهداری مراکز طبخ و همچنین تخریب محل زندگی بلازده ها که درآنجا مواد غذایی مـصرفی خـانوار نگهـداری مـی شده با مشکل روبرو می گردد . آسیب وارده به تأسیس ات شبکه توزیع برق سبب ایجاد اختلال درسیستمهای برودتـی نگهـداری مواد غذایی فساد پذیر ( سردخانه ها ) کارخانه های یخ سازی گردیده و موجب فساد و به هدررفتن موادغذایی موجود درآنها مـی شود . این صدمات ممکن است منجربه کمبود حاد غذا گردد وتا زمانی که امرتأمین موادغذایی بـر ای اهـالی بـلا زده بـه حالـت عادی برنگردد، برای تغذیه بازماندگان حادثه به کمکهای خـارج ازمنطقـه بـلا دیـده نیـاز اسـت . موادغـذایی بـسته بـه میـزان فسادپذیری ونوع حادثه درزمانهای متفاوت دچار فساد وآلودگی می شوند . به طور مثال گوشـت وفـراورده هـای گوشـتی مـرغ وانواع محصولات لبن ی طی چند ساعت نگهداری درشرایط نامطلوب دچارآلودگی می شوند که مصرف آنها ممکن اسـت عواقـب خطرناکی برای مصرف کننده به همراه داشته باشد . نوع بلا نیز درسرعت وشدت آلودگی موادغـذایی تـاثیر بـسزایی دارد . مـثلاً دراثربروز سیل ب ه دلیل تماس آب با موادغذایی مختلف تغییرحالت در غذا وآلودگی میکروبی نسبت به سایر انواع بـلا شـدیدتر است .
بحث ونتیجه گیری : بطورکلی برای تهیه وتأمین موادغذائی سالم و بهداشتی و همچنین نگهداری درشرایط بهداشتی و مطلوب نیاز به یک مدیریت قوی و واحد دراین زمینه می باشـد . بطـوری کـه تمـام موادغـذای ی اهـدایی ازسـازمانه ا ونهادهـای دولتـی وخصوصی همچنین کمکهای مردمی ( داخلی وخارجی ) به صورت متمرکزدرمحل مناسب ذخیره ونگهداری شود . پس ازآنکه بطور دقیق وصحیح کنترل وبازرسی شد، توسط افراد یا گروهای با صلاحیت بین آسیب دیدگان توزیع گردد . مقدار وچ گونگی توزیـع بسته به نوع موادغذای ی ( فسادپذیری ) متفاوت می باشد . به طورمثال موادغذای ی که فس ادپذیرند، بطور روزانه و موادغذای ی خشک به صورت جیره هفت روزه یا سه روزه بین آسیب دیدگان توزیع گردد . تجربیات سالهای قبل نشان داد که ما درتعریف سازمان یا ارگان مشخصی جهت تهیه و تأمین موادغذایی ناتوان بـود ه ایـم ، بـ ه طوری که پس ازپایان هربحرانی مسایل حاشیه ای مختلفی مطرح می گردد . بنابراین به نظرمی رسد که درشرایط عادی بـدون بحران وظایف سازمانها درقبال بحرانهای مختلف مشخص گردد . کمیته ای جهت تأمین و تهیه موادغذای ی سالم تعریف واعضای آن مشخص تا درصورت رخ دادن بحرانی دچارسرد رگمی نشویم . درنهایت یک مدیریت بحران قـوی بـا همکـاری و مـشارکت سایرسازمانها می تواند ازواردآمدن صدمات وآسیب های ناشی از بیماریهای منتقله توسط موادغذایی ورعایت نکردن بهداشـت موادغذایی پیشگیری نماید .