سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی – شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران
مرتضی بهادری – شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران
مسعود صادقی – شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران

چکیده:

تغذیه مطمئن انرژی الکتریکی وابسته به ترانسفورماتور بعنوان یکی ازباارزشترین تجهیزات توزیع با سرویس دهی قابل اعتماد می باشد و سازندگان ترانسفورماتورباید درطراحی و ساخت وخزید تجهزات مصرفی درترانسفورماتور واطمینان درسرویس دهی را تضمین نمایند.ازآنجاییکه تعداد زیادی ازترانسفورماتورهای توزیع شبکه برق منطقه ای تهران درمرحله میانسالی یا پیری قرارگرفته اند لازم بودتاارزیابی ازوضعیت سلامت این تجهیزات میزان پیری و عمرباقیمانده آنها بدست آید تا برنامه ریزی مالی / زمانی تعویض وجایگزین و تجهیز ترانسفورماتورهای موجوددرشبکه انجام شودازآنجاییکه آزمایش برروی تک تک این ترانسفورماتورها ازنظراقتصادی توجیه پذیرنبوددراین مقاله سعی شده است فعالیتهای انجام شده با همکاری شرکت CESI براساس سال ساخت ،توان ،کارخانه سازنده ترانسفورماتورها و همجنین نتایج تستهای فیزیکی و شیمیایی جهت عیب شناسی پیشگیرانه ترانسفورماتورهای توزیع برق تهران ارائه و درنهایت راهکارها وبرنامه ریزی جایگزین و ادامه فعالیت ترانسفورماتورهای توزیع موجود دربرق تهران ارائه گردد.