مقاله اقدام به خودكشي و عوامل مرتبط به آن در استان كردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: اقدام به خودكشي و عوامل مرتبط به آن در استان كردستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقدام به خودكشي
مقاله كردستان
مقاله خودسوزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس علي زاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: افخم زاده عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: محسن پور بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحيان بيان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خودكشي يكي از مشكلات عمده بهداشت عمومي است كه معلول فاكتورهاي متعددي است كه در جوامع مختلف متفاوت است. لزوم شناسايي اين عوامل براي مداخله موثر و پيشگيري در هر جامعه احساس مي شود.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مطالعه مورد- شاهدي انجام شد افرادي كه به دليل اقدام به خودكشي به بيمارستانهاي سنندج مراجعه كرده بودند به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شدند و گروه شاهد با در نظر گرفتن همسان سازي سني توسط پژوهشگر انتخاب شد. تجزيه و تحليل داده ها با به كارگيري نرم افزارSPSS انجام شد و از آمار توصيفي براي توصيف داده ها و از آزمون آماري كاي دو براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: اقدام به خودكشي در زنان (۷۱٫۱ درصد)، سن ۲۴-۲۰ سال (۳۱٫۱ درصد) و افراد با تحصيلات متوسطه يا ديپلم (۵۶٫۱ درصد) شايعتر بود. يافته ها حاكي از ارتباط معني دار بين، تعداد افراد خانواده و وجود حوادث زندگي با اقدام به خودكشي بود (به ترتيب،P<0.05, P=0.01) به طوريكه افراد داراي سابقه اي از حوادث زندگي و خانواده پرجمعيت تر در خطر بيشتري براي اقدام به خودكشي بودند. بين تاهل و اقدام به خودكشي رابطه معناداري يافت نشد. بيشترين روش خودكشي مصرف دارو و سموم بود. ۶٫۷ درصد افراد اقدام به خودسوزي كرده بودند. خودسوزي در زنان متاهل شايعتر بود و در ۱۰۰ درصد موارد منجر به مرگ گرديد.
نتيجه گيري: بالا بودن اقدام به خودكشي در زنان جوان نياز به توجه بيشتر به سلامت روان اين جمعيت را مطرح مي سازد. استفاده از روش خودسوزي به ويژه در زنان متاهل توجه به آموزش همگاني در خصوص پيشگيري از خودكشي و همچنين بازنگري در نحوه ازدواج و آموزش خانواده ها و جوانان در اين خصوص و نحوه برخورد با مشكلات خانوادگي را نشان مي دهد.