سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش منصوری – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای مطالعه مشخصات باد در منطقه دریایی نور، از آمار سه ساعته باد که توسط سازمان هواشناسی کشور در ایستگاه سینوپتیک نوشهر اندازه گیری و ثبت شده، استفاده گردید. به این منظور آمار باد در طول یک دوره پانزده ساله توسط برنامه کامپیوتریMacro)تنظیم و مورد پردازش قرار گرفت. این آمار برای جهات هشت گانه دسته بندی و بصورت گلباد فصول و سالانه در این تحقیق ارائه شده است. براساس گلباد رسم شده، باد غالب در منطقه تحقیق در فصول تابستان و پائیز در جهت شمال و در فصول زمستان و بهار بصورت غربی است. درصد وزش باد شمال بیشتر از درصد وزش باد غربی می باشد. مدت زمان آرامش سالیانه در این ناحیه حدود۶۱/۷۲%از سال می باشد. بیشترین مدت زمان آرامش در فصل زمستان با میزان۶۵/۳%است که بدلیل قرار گرفتن سیستم های پرفشار جوی در این ناحیه از دریا می باشد. سرعت بیشترین باد وزیده شده در کلیه فصول سال، بین یک تا پنج متر بر ثانیه، عمدتاً بین سه تا پنج متر بر ثانیه می باشد