سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین کوره پزان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد کارآموز – استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به ناکارآمد بودن پارامترهای منطقه ای نظیر دما در پیش بینی درازمدت رفتار بارندگی، در دهه های اخیر تأثیر سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی بر تغییرات بارندگی نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است . در مقاله حاضر تأثیر سیگنال های ) SOI شاخص نوسانات جنوبی(،NAO(نوسانات اطلس شمالی) و SST (دمای سطح آب ) خلیج فارس بر بارندگی فصلی منطقه جنوب غرب ایران بررسی شده است . برای این کار سه حالت مختلف برای سیگنال ها و سه فصل مختلف برای بارندگی در نظر گرفته شده و المان های ماتریس احتمال انتقال برای حالت های مختلف ترسالی و خشکسالی محاسبه گردید ه است . نتایج حاصله نشان می دهد که تأثیرپذیری بارندگی ایستگاه های مختلف از سیگنال ها متفاوت بوده و همچنین ت أثیرپذیری رفتار بارندگی یک ایستگاه خاص نسبت به هر کدام از سیگنال ها در فصول مختلف نیز متفاوت می باشد. بنابراین ایستگاه ها بر اساس نحوه تأثیرپذیری رفتار بارندگی آنها از سیگنا ل ها با رویکردهای مختلف و با استفاده از خوش هبندی فازی دست هبندی شد هاند تا مدیریت منابع آب منطقه بر اساس اقلیم غالب صورت پذیرد.