سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دارسی سبزوار – کارشناس ارشد منابع آب و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور د

چکیده:

همانند بسیاری از پدیده های طبیعت، آب و هوا نیز متغیر است. اقلیم تاثیر مستقیم در شدت و تفاوت بارشها داردکه این تغییر بارش، اثرات قابل انتظاری را بر روی فرسایش، سفره های آب زیر زمینی و وقوع سیل بجا می گذارد. ایران بدلیل قرار گرفتن در بین دو عرض شمالی ۲۵ تا ۴۰ درجه، به لحاظ اقلیمی جزو مناطق خشک دنیا به شمار می آید وبهمین دلیل مسائل مرتبط بامنابع آب، از مسائل مهم و قابل توجه در کشور محسوب می گردد.
در این مقاله محدودیتهای منابع آب در شهرستان سبزوار و عملکرد یکی از شعبه های پخش سیلاب در این شهرستان که با هدف تغذیه سفره آب زیر زمینی و استفاده بهینه از ابهای منطقه احداث گردیده است، توضیح داده می شود. منطقه مورد مطالعه بر روی سرزمین آبرفتی منطقه واقه گردیده و با متوسط بارش ۲۳۸/۸ میلی متر در سال ، دارای حجم متوسط سالانه ای معادل ۱۹/۷۶، ۲۳/۱۴، ۲۹/۲۹ و ۳۸/۶۸ میلیون متر مکعب، با دور برگشتهای ۲، ۵، ۱۰ و ۱۰۰ ساله می باشد. حجم آب نفوذ یافته در سفره طی سالیان پس ا زاجرای طرح و کیفیت آب چاههای منطقه در اثر پخش سیلاب با استفاده از بررسی های میدانی و تجزیه و تحلیل داده های موجود و کسب اطلاعات محلی بررسی گردید و عملکرد سیستم و مشکلات بهره برداری از آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. افزایش کمی و کیفی آب به لحاظ عملیات پخش سیلاب ، اثرات مثبت خود را بر روی تامین آب شرب، افزایش پوشش گیاهی و بهبود اکوسیستم منطقه بجا گذاشته و خواهد توانست خشکسالی های مکرر و محدودیتهای منابع آب در شهرستان را کاهش دهد.