مقاله الحاق يک دستگاه غلتک خاک نشان عميق به گاو آهن برگرداندار به منظور اجراي توام عمليات خاک ورزي اوليه و ثانويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۱۰۱۵ تا ۱۰۲۴ منتشر شده است.
نام: الحاق يک دستگاه غلتک خاک نشان عميق به گاو آهن برگرداندار به منظور اجراي توام عمليات خاک ورزي اوليه و ثانويه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاو آهن برگردا ن دار
مقاله غلتک خاک نشان
مقاله کم خاک ورزي
مقاله مقاومت کششي
مقاله سوخت مصرفي
مقاله قطر متوسط وزني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پورداش آتان عادل
جناب آقای / سرکار خانم: لغوي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به منظور دستيابي به اهداف کم خاک ورزي، يک دستگاه غلتک خاک نشان با ويژگيهاي خاص طراحي و توليد و به يک دستگاه گاوآهن برگردندار سه خيش سوار شونده الحاق گرديد تا امکان اجراي يک مرحله اي عمل يات خاک ورزي اوليه و ثانويه توسط آن مورد بررسي قرار گيرد. اهرم بندي اتصال غلتک به شاسي گاو آهن به نحوي طراحي گرديد که با بلند نمودن گاو آهن از خاک و قرار دادن آن درحالت حمل و نقل غلتک نيز از زمين فاصله گرفته و چرخهاي حامل آن جهت راهپيمايي باخاک درگير شوند. همچنين با پائين آوردن گاو آهن و درگيرسازي آن با خاک چرخهاي حامل غلتک از زمين فاصله گرفته و پره هاي غلتک باخاک درگير شوند. در آزمون هاي مزرعه اي تاثيرالحاق غلتک خاک نشان در دو وضعيت سنگين شده و سنگين نشده (۱۵۰،۳۰۰ کيلوگرم) برمقاومت کششي، توان مالبندي مورد نياز و سوحت مصرفي، قطر متوسط وزني، شاخص مخروطي و پروفيل سطحي خاک درسه دامنه رطوبتي (۱۳-۱۵)، (۱۵-۱۷) و (۱۷-۱۹) درصد بررسي گرديد و با خاک ورزي مرسوم شامل اجراي شخم توسط گاو آهن برگرداندار و ديسک توسط هرس بشقابي دو رانويي (تاندوم) مورد مقايسه قرارگرفت. نتايج نشان داد که ميانگين هاي مقادير مقاومت کششي، توان مالبندي مورد نياز، سوخت مصرفي و قطر متوسط وزني کلوخه هاي ايجاد شده درحين اجراي توام عمليات خا ک ورزي اوليه و ثانويه توسط گاو آهن و غلتک الحاقي بطور معني داري کمتر از مقادير مشابه آن در اجراي اين دو عم ليات بطور جداگانه توسط گاو آهن برگرداندار و سپس هرس بشقابي دوزانويي بود. همچنين پروفيل سطحي بستر ايجاد شده توسط گاو آهن و غلتک الحاقي بطور معني داري هموارتر از پروفيل سطحي ايجاد شده بوسيله گاو آهن و ديسک بود. در اين تحقيق مناس ب ترين رطوبت خاک براي مجموعه گاو آهن و خاک نشان الحاقي بر روي خاک لوم رسي شني با حد پائين خميرايي ۲۲٫۳% در دامنه ۱۵ تا ۱۷ درصد شناخته شد.