سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احد عابدینی اسفهلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، دا
حسن کریمی مزرعه شاهی – دانشیار دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، د
علی اشرفی زاده – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران،
مهدی معدندار – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، دانش

چکیده:

مخازن دو نوع سیستم کنترل فعال و غیر فعال بکار می رود . در این مقاله ونتوری کاویتاسیونی به عنوان یک روش کنترلی غیر فعال به صورت کامل معرفی شده است . با توجه به ماهیت جریان کاویتاسیونی موجود در داخل ونتوری مقداری افت ارتفاع ناگزیر به نظر می رسد که این قضیه از دو جهت در سیستم های توربو پمپی مورد بررسی قرار گرفته است . ابتدا با فرض اینکه هیچ تغییری در سیستم تغذیه صورت نگیرد با استفاده از نرم افزار احتراقی STANJAN تأثیر این افت روی ایمپالس خروجی محاسبه شده است . در مرحله بعد به منظور اینکه هیچ تغییری در ایمپالس ویژهخروجی صورت نگیرد تغییرات ایجاد شده در سیستم شناسایی شده است . بررسی ها نشان داده است که ونتوری کاویتاسیونی به عنوان سیستم کنترل غیر فعال برای موشکهای سوخت مایع مناسب بوده و به این طریق دسترسی به کنترل و ثابت نگه داشتن دبی ورودی به محفظه احتراق امکان پذیر بوده و در نتیجه تضمین کننده عملکرد مناسب و بهینه سیستم موتور می گردد