سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا خاکی – دکترای مدیریت

چکیده:

در این مقاله، ابتدا مشخصات شرکتهای تعالی گرا، ابعاد و ویژگیهای ساختـاری و فـرهنگی آنها تشریح می شود، سپس بـا در نظر گرفتن دو بعـد مذکور، مفاهیـم و ارزشهـای بنیـادی سـرآمـدی بـر اسـاس مـدل EFQM مطـرح شـده و الـزامـات ساختاری- فرهنگی بـرای هـر یـک از آنهـا تعیین می گـردد. محور اصلـی مقـاله، جستجوی پـاسخ این سؤال است که:« اگـر در پـی آن بـاشیـم کـه سازمانها و شرکت هـا را هـرچه سرآمدتر کنیم، چـه
الزاماتساختاری و فرهنگی را باید مدنظر قرار دهیم؟»