سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی درویشی – کارشناس عمران، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان
مجید کیانی – کارشناس ارشد عمران، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان
محمدحسین امین فر – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

توسعه روزافزون کشور در بخشهای مختلف اعم از حمل و نقل عمومی شهری، ترابری بی نشهری و شبکه های جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب، نیاز به احداث تون لهای جدید را درکشور ضروری م یسازد. پی شبینی کارشناسان از نیاز فعلی کشور به ساخت تونل های جدید شامل تون لهای ترابری و تون لهای آببر، حدود ۳۰۰۰ کیلومتر است. مرتفع کردن این نیاز با رو شهای سنتی، صعب و زما نبر است. پیشرفتهای اخیر در صنعت تونلسازی در دنیا بیانگر سرعت در اجرا و کیفیت مطلوب پروژه های تونلی مکانیزه نسبت به روش سنتی حفاری تونل م یباشد. انتخاب نوع
پوشش بتنی و طراحی آن جزء پارمترهای مهم و موثر در رو شهای حفاری مکانیزه م یباشد. هدف از این مقاله بیان الزامات طراحی ساز های پوشش بتنی سگمنتال م یباشد. در این مقاله با بررسی روند طراحی پوشش بتنی سگمنتال یکی از پروژ ههای تونلی طویل، عوامل موثر در طراحی پوشش بتنی سگمنتال جمع بندی و ارائه می شوند. از عوامل موثر در طرح پوشش بتنی علاوه بر بار سازند زمین، بارهای ناشی از روش اجرا، مانند جکهای ماشین حفاری ،TBMبارهای حی نساخت سگمنتهای بتنی در کارخانه پی شساخته سگمنت، بارهای ناشی از حمل و نقل و دپوی سگمنت
میباشند