سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پیمان اخوان – استادیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهرا
مصطفی جعفری – استادیار دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران

چکیده:

امروزه بسیاری از محققان، حیات و بقای هر جامعه ای را منوط به تولید علم، تحقق ج نبش نرم افزاری و بهره گیری از روشهای علمی جهت فراگیرسازی آن می دانند. در بسیاری از کشورها اهمیت نهضت تولید دانش از یک طرف و ضرورت مدیریت صحیح سرمایه های دانشی از طرف دیگر به خوبی تدوین و شناخته شده است . در کشور ما نیز سند چش مانداز ۲۰ ساله با محوریت توسعه دانایی محور بر همین اساس تدوین گردیده که می بایست مورد هدف تمامی برنام ههای کشور قرار گیرد تا ایران ۱۴۰۴ به کشور نخست منطقه آسیای غربی از تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود . تحقق این آرمان دور از دسترس نخواهد بود، مشروط بر آن که کلیه الزامات دیده شده و برنامه های راهبردی متناسب و بخصوص با محوریت مدیریت دانایی تدوین و اجرا
گردد. در این مقاله ضمن مروری کوتاه بر مدیریت دانش، الزامات نظام مدیریت دانایی در سطح ملی از طریق مطالعه موردی کشورهای موفق در این زمینه مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد. یافته های تحقیق شامل مفاهیم اصلی در حوزه استخراج عوامل بحرانی موفقیت مدیریت دانش و الزامات آن در سطح کلان و ارائه نظریات مرتبط است.