سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهلا فزون خواه – دانشجوی
فرهاد حاتمی سعدآباد – دکترای حرفه ای و عضو هیات علمی و مدیر عامل موسسه طب و توسعه

چکیده:

مقدمه: بیمارستان شامل واحدهای مختلف سازمانی باانواع پردازشهای اطلاعاتی متفاوت و با متدهای مختلف جریان کار است . همچنین فرایند مراقبت هر بیمار منحصر به فرد است و نیاز به ارتباطات متقابل بین واحد های سازمانی و واحد های خارج سازمانی دارد . لذا مراقبت از بیمار به شدت به اثربخشی سیستم اطلاعات بیمارستان ) ) HIS بستگی دارد . هدف از این مطالعه بررسی زمینه استقرار HIS با پیگیری و درک جریان اطلاعات با استفاده از ابزار UML می باشد .
روش پژوهش : این مطالعه به روش بررسی نظام مند منابع (Systematic Review) و با استفاده از ســا یتـها و
موتورهای جستجوی (Search Engines & Meta Search Engines) معتبر و انجام جستجوی دستی (Hand Search)و استفاده از روشهای Citation و Reference trackingبه انجام رسیده است
یافته ها : خدمات بیمارستان بطور گسترده ای به اثربخشی سیستم اطلاعات بیمارستان ) ) HIS بستگی دارد تا فرایندهای پویای بیمارستان هماهنگ و در راستای اهداف بیمارستان عمل کنند . بهترین روش برای انجام اینکارسیستمهای مدیریت جریان کار (WFMS) است که جریان کار را مدل بندی و فعالیتهای تکراری را خودکار می کند . جهت مدل بندی و مدیریت جریان کار ابزارهایی موردنیاز است UML ابزاری است که قادر به توصیف معماری سیستمهای اطلاعات بیمارستان به زبان قابل استفاده برای طراحی نرم افزاری سیستمHIS است
نتیجه گیری : مطالعات مختلف در اروپا نتایج مثبت استفاده از سیستمهای مدیریت جریان کار در طراحی HIS نشان داده استWFMS جریان کار را هماهنگ و انتظارات استفاده کنند گان را برآورده نموده و وظایف محوله را پیگیری می کند . همچنین با توجه به اینکه ارائه کنند گان خدمات سلامت معمولا تصویر کاملی از موقعیت بیمار ندارند و با حجم زیادی ا ز داده ها روبرو هستند، مدلهای UML سیستمهای پیچیده را سازماندهی نموده و بصورت شماتیک و الکترونیک قابل مشاهده می سازند ، با استفاده از سیستم های UMLدر طراحی HIS مقدار زمان مورد نیاز برای بازیافت اطلاعات و مستند نمودن مراقبت وارتباطات میان کادر بالینی و غیر ب الینی کاهش می یابد و در نتیجه منجر به بهبود کیفیت مراقبت و کاهش هزینه ها می شود . لذا برای آنکه سیستم اطلاعات بیمارستان با موفقیت نصب شده و مورد استفاده قرار گیرد باید HIS مطابق با سیتمهای مدیریت جریان کار باشد تا بیشترین بازدهی را فراهم آورد .